Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň

 

 

                 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

úlohy poslanie funkcia činnosti aktivity

Centrum

C

i

e

l

e

n

á

bullet

CŠPP pri ZŠ pre žiakov s  telesný postihnutím (dnes Spojená škola) bola zriadená v roku 1996, zriaďovateľom bol Krajský školských úrad Košice, spádová oblasť je Košický kraj, od roku 2008 poslanie, úlohy a kompetencie CŠPP vymedzuje Zákon č. 245/2008 Z.Z. (školský zákon) ako zariadenie systému výchovného poradenstva a prevencie.

bullet

Personálne poradňa poskytuje služby špeciálnych pedagógov – psychopéd, somatopéd, logopéd, psychológ a sociálny pedagóg.

bullet

Skladba klientov CŠPP: deti a mládež s mentálnym postihnutím, deti a mládež telesne postihnuté a choré, deti a mládež zmyslovo postihnuté, deti a mládež s poruchami komunikácie, deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania ako aj kombinácie týchto postihnutí.

Špeciálno

Š

P

E

C

I

Á

L

N

A

bullet

CŠPP je poradenské zariadenie, ktoré poskytuje najmä komplexnú špeciálno pedagogickú a psychologickú diagnostiku a prognostiku, špeciálnopedagogické, logopedické a psychologické intervencie a korekcie vzhľadom na individuálne potreby zdravotne postihnutých a zdravotným postihnutím ohrozené deti a mládež, ako aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a na základe získaných poznatkov navrhujeme optimálny spôsob, formy, špecifiká a osobitosti edukácie klientov v súlade s možnosťami a platnou legislatívou.

bullet

Špeciálno-pedagogické, psychologické a sociálne  poradenstvo pre klientov, zákonných zástupcov klientov, pedagógov kmeňových škôl.

bullet

Psychologické krízové poradenstvo a terapeutické sedenia pre klientov na základe požiadania a podľa individuálnych potrieb klienta.

Pedagogického

P

r

o

f

e

s

i

o

n

á

l

n

a

bullet

Príprava na vstup do školy, posudzovanie školskej zrelosti, kompletný poradenský servis počas celej dochádzky do školy ako aj v procese výberu povolania a prípravy na povolanie.

bullet

V oblasti školskej integrácie žiakov venujeme dôraz na činnosti a úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení školského zákona, o realizácii komplexnej diagnostiky, dôkladné spracovanie výstupov diagnostického pozorovania, individuálne vypracovanie odporúčaní poradenským zariadením, taktiež s tým súvisiacich činností ako je spolupráca a metodické usmernenie, konzultácie pri vypracúvaní individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

bullet

Priebežné sledovanie a následná rediagnostika individuálne integrovaných žiakov, vydávanie nových odporúčaní podľa zisteného aktuálneho stavu. 

bullet

Našou úlohou a do budúcnosti aj jednou z priorít je vyvíjať aktivity v oblasti osvetovej a metodickej  , preto sme formou listov oslovili a iste aj v budúcnosti oslovíme riaditeľov škôl v spádovej oblasti poradne s informáciami o činnosti a ponúkaných službách, taktiež máme ambíciu metodicky usmerňovať pedagogických pracovníkov škôl najmä v súvislosti so školskou integráciou a aktuálnymi legislatívnymi a normatívnymi aktami platnými pre túto oblasť, nakoľko sa často v praxi stretávame s tým, že v týchto otázkach ešte prevláda názorová a pojmotvorná nejednotnosť.

Poradenstva 

P

O

M

O

C

bullet

V budúcnosti taktiež chceme svoje činnosti rozšíriť, resp. zdokonaliť v oblasti poskytovania včasného /ranného/ poradenstva od 0-3 rokov v zmysle Programu ranného poradenstva pre rodičov detí so zdravotným postihnutím, deti s viacnásobnými postihnutiami a pervazívnymi vývinovými poruchami, na báze súčinnosti praktických lekárov pre deti a dorast s našou ŠPP. Predpokladáme, že práve realizácia jednotlivých opatrení Programu prispeje ku skvalitneniu servisu rodinám najmä v období podozrenia na postihnutie v rannom období. Zatiaľ sme začali v tejto oblasti aktivity najmä v oblasti logopedických intervencií a poradenstva.

bullet

V konečnom dôsledku sa v praxi snažíme  poskytovať  komplex služieb špeciálno pedagogickej diagnostiky s kontinuálne nadväzujúcim odborným poradenským servisom klientom v procese ich integrácie do spoločnosti v spolupráci s rodinou, školou a odbornými lekármi, v súlade s najnovšími odbornými poznatkami, postupmi a platnou legislatívou.

©CŠPP Opatovská cesta 101, Košice

 

Služby

Užitočné informácie

Fotogaléria

Kontakty

 

 

 

 

 

Správa o činnosti CŠPP 2020/21

 

Stránka aktualizovaná 04.10.2021

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň