Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

Pedagogické rady, porady

Plán pedagogických porád v školskom roku 2023/2024

Druh porady

Dátum

Program

Pracovné porady

23.08.2023

Rozdelenie úloh, pridelenie tried, triednictvo, úväzky, počty žiakov, učebnice, nástenky, vitrínky,

 

04.09.2023

Zahájenie nového šk. roka, školenie BOZP a PO, plán práce školy, zasadnutia MZ a PK, tematické plány

  22.09.2023 Kontrola triednych kníh, plánov MZ a PK, nové úlohy, hodnotenie

 

20.10.2023

Priebeh inventarizácie, informácie z porád riaditeľov, nové úlohy, rôzne

 

15.12.2023

Záverečné práce inventarizácie, informácia o priebehu, príprava na polročné hodnotenie

 

22.02.2024

Hodnotenie práce učiteľov za I. polrok, výsledky z kontrol a hospitácii, dozor na chodbách

 

21.03.2024

Dodržiavanie predpisov BOZP a hygienických opatrení, informácie, nové úlohy, rôzne

 

23.05.2024

Informácia o záverečných skúškach a príprava akcií počas skúšok

 

01.07.2024

Záverečná pracovná porada

Klasifikačné porady

24.11.2023

Predbežná hodnotiaca porada za I. štvrťrok, pre všetky typy škôl,

 

22.01.2024

Polročná klasifikačná porada, pre všetky typy škôl, hodnotenie vedomosti a správania žiakov za I. polrok

 

25.04.2024

Predbežná hodnotiaca porada za III. štvrťrok, pre všetky typy škôl

 

20.06.2024

Záverečné hodnotenie žiakov, pre všetky typy škôl, hodnotenie práce MZ, PK

Triedne aktívy ZR

27.10.2023

pre všetky typy škôl

 

20.01.2024

pre všetky typy škôl

 

22.04.2024

pre všetky typy škôl

 

18.06.2024

pre všetky typy škôl

Poznámka:

Termíny pracovných porád sa môžu meniť v prípade aktuálnosti a dôležitosti úloh, ktoré bude potrebné prerokovať s pedagogickou radou. Program sa môže dopĺňať podľa aktuálnosti.

Stránka aktualizovaná k 13.10.2023

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady