Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 
 

Školský poriadok   -   plné znenie   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Časť II.   Zásady správania žiakov

1) Oslovenie a pozdravy

bullet

žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy: pán riaditeľ, pani učiteľka, pán školník a podobne,

bullet

žiaci zdravia pozdravom: „dobrý deň“, „dobré ráno“. Žiaci zdravia v ten istý deň len pri prvom stretnutí,

bullet

žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy,

bullet

žiaci, ak im to zdravotný stav dovoľuje zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci takisto postavia. Sadajú si na pokyn vyučujúceho,

bullet

na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, práce s počítačom, praktických cvičeniach, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia,

bullet

žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.

2) Príchod do školy

bullet

Žiaci na vyučovanie prichádzajú    o 7.35 h tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste, s pripravenými  učebnými pomôckami.    Na záujmovú  činnosť prichádzajú 10 minút pred začiatkom  činnosti.

bullet

Bez ospravedlnenia sa vopred, sa neúčasť považuje za neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní.

bullet

Opakované bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie je porušovanie školského poriadku, za každé 3 takéto príchody bude žiakovi udelená 1 neospravedlnená hodina.

bullet

Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase, písomne oznámenom v žiackej knižke, určenom vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy.

bullet

Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede i u svojho triedneho učiteľa.

bullet

Žiak sa v škole preobúva do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorú má označenú, do školy ju nosí v osobitnom vrecúšku (po skončení vyučovania ju môže nechať v šatni - škola nezodpovedá za jej prípadné straty).

bullet

Vychádzkovú obuv, ktorú má podpísanú alebo inak označenú, necháva počas vyučovania, výchovnej činnosti  v šatni ( nenosí ju do triedy !)

bullet

Žiaci na bicykli, skejtborde, kolieskových korčuliach prichádzajú do školy – jej vonkajších priestorov len na vlastné nebezpečenstvo.  V stup do školy je na týchto športových náradiach zakázaný. Škola za poškodenie , či krádež bicykla, skejtbordu, kolieskových korčúľ nenesie zodpovednosť.

bullet

Je zakázané pohybovať sa vo vnútorných priestoroch školy na kolieskových korčuliach. 

3) Správanie sa žiakov na vyučovaní

bullet

Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.

bullet

Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia  včas, riadne pripravený, so všetkými  učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Pomôcky potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku.

bullet

V prípade ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania. Ak si žiak zabudne žiacku knižku 10-krát a menej za polrok, môže mu triedny  učiteľ udeliť alebo navrhnúť niektoré  výchovné opatrenie. Ak si žiak zabudne žiacku knižku viac ako 10-krát za polrok, môže mu navrhnúť zníženú známku zo správania.

bullet

Miesto určené v zasadacom poriadku môže žiak meniť len so súhlasom vyučujúceho.

bullet

Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví povstaním, ak mu to zdravotný stav dovoľuje.

bullet

Na vyučovacej hodine  žiak sa správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje.

bullet

Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

bullet

Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny s uvedením dôvodu.

bullet

Počas hodiny smie žiak opustiť triedu, len so súhlasom vyučujúceho.

bullet

Svoje miesto žiak udržiava v čistote a poriadku.

bullet

Manipulovať s oblokmi, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga. Pri poškodení škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka a ak sa nezistí vinník, škodu uhradí kolektív triedy.

bullet

Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu nejakej svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.

bullet

Do školy je zakázané nosiť, prechovávať a užívať akékoľvek drogy - omamné látky, zbrane aj ich atrapy.

bullet

Porušenie zákazu sa klasifikuje ako hrubé narušenie disciplíny, ktoré triedny  učiteľ rieši s rodičmi na výchovnej komisii za prítomnosti okresnej sociálnej kurátorky.

bullet

Mobilné telefóny nosia žiaci do školy na vlastnú zodpovednosť. Škola za ich stratu, poškodenie, nenesie zodpovednosť. Počas vyučovacích hodín je zakázané používať ich.

bullet

Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.

bullet

Oslovenie:
bullet

žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy

bullet

žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pani - pán.

4) Správanie sa žiakov počas prestávky

bullet

Počas prestávky sa žiak pohybuje primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spolužiakov bez dovolenia nesmie opustiť    budovu školy. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, nevyhľadávajú potýčky, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania, situáciu rieši triedny  učiteľ a bez výnimky každého žiaka potrestá zníženou známkou zo správania. Tieto priestupky žiakov je triedny učiteľ povinný riešiť s rodičmi na výchovnej komisii za prítomnosti sociálnej kurátorky.

bullet

Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky.

bullet

Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na prípravu pomôcok   pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Cez malé prestávky žiaci desiatujú v triedach. Dvere počas malých prestávok sú na triedach otvorené. Okná sú zatvorené.

bullet

Ak majú žiaci vyučovanie v odborných  učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane pred koncom prestávky sa presunú pred odbornú učebňu , pokiaľ nie sú dohodnutí s vyučujúcim o inom postupe presunu.

bullet

Pre pomôcky chodia určení žiaci cez prestávky.

5) Odchod žiakov

bullet

Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu. Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny.

bullet

Na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu.

bullet

Po skončení vyučovania idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v budove školy nie je dovolené.

6) Dochádzka žiakov do školy

bullet

Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a  včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa  činností, ktoré škola organizuje.  Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov pre prihlásených žiakov je povinná počas celého školského roku.

bullet

Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie. Žiadosť o uvoľnenie musí byť:
bullet

písomná a podpísaná rodičmi (zákonným zástupcom) pre 2a,b ( v mimoriadnych prípadoch i pre 2c)

bullet

ústna, kedy žiaka osobne ospravedlní a odvedie  priamo  rodič (zák. zást. ) 

bullet

pri odchode žiaka zo školského vyučovania počas dňa:
bullet

na viac hodín alebo jeden deň triedny učiteľ, 

bullet

na dva a viac dní, len na základe písomnej žiadosti rodičov (zák. zást. ) dáva súhlas riaditeľ školy.

bullet

na uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny ( písomná žiadosť   rodičov s oznámením ich zodpovednosti v prípade úrazu žiaka,    ústna žiadosť rodiča pri osobnom prevzatí žiaka zo školy) dáva súhlas príslušný vyučujúci, 

bullet

Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní.

bullet

Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskoršie do 48 hodín.

bullet

Dôvody  ospravedlnenej neprítomnosti žiaka:
bullet

choroba žiaka,

bullet

mimoriadne udalosti v rodine, - účasť žiaka zaradeného do systému vrcholového športu a kultúrnych podujatí na organizovanej príprave, 

bullet

lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,

bullet

Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva v spoločnej domácnosti alebo je s nimi v trvalom styku na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi toto zákonný zástupca neodkladne riaditeľke školy.

bullet

Zákonný zástupca (rodič) je povinný oznámiť triednemu  učiteľovi resp. riaditeľke školy každé vážnejšie ochorenie žiaka , ktoré si vyžaduje individuálny prístup zo strany pedagógov.

bullet

Ak má triedny  učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič) porušujú § 37 Školského zákona - povinná školská dochádzka - neprítomnosť na vyučovaní sa považuje za neospravedlnenú.   Triedny  učiteľ prostredníctvom riaditeľstva školy zasiela rodičovi upozornenie na nedbalú školskú dochádzku - najneskôr po troch dňoch neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní!

bullet

Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy: V prípade uvoľnenia žiaka z výchovno - vzdelávacej  činnosti    v zmysle bodu 2 tohto poriadku, žiaka si musí osobne prevziať zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená k tomuto úkonu.

bullet

Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na vyučovaní predmetu  a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní.

bullet

Ak je predmet, v ktorom je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu , žiak sa vyučovania predmetu nezúčastňuje na základe rozhodnutia riaditeľky školy vydaného na žiadosť rodičov.

bullet

Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch, môže do troch dní odo  dňa , keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie požiadať riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie    (škola      preskúma žiadosť a oznámi zákonnému zástupcovi,  či žiak bude alebo nebude preskúšaný.)

 Pokračovanie - viď. Školský poriadok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka aktualizovaná k 07.09.2021

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady