Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň

 

 

Obchodná akadémia

Študijný odbor:  63176   

Školský vzdelávací program Obchodnej akadémie

 

Forma a dĺžka štúdia, podmienky prijatia: 

bullet

denné štúdium pre:
bullet

absolventov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

bullet

absolventov bežnej základnej školy

bullet

dĺžka vzdelávania: 4 roky

bullet

podmienky prijatia:
bullet

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

bullet

splnenie podmienok prijímacieho konania podľa kritérií pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka,

bullet

predloženie vyjadrenia odborného lekára o telesnom postihnutí, alebo predloženie rozhodnutia z úradu práce sociálnych vecí a rodiny o dlhodobom nepriaznivom zdravotnom stave.

bullet

prijímacie skúšky:
bullet

prijímanie bez prijímacích skúšok (podrobnejšie viď "Kritéria prijímacieho konania...")

bullet

maximálny počet prijatých žiakov 14 (1 trieda)

Obsah vzdelávania:

bullet

Povinné predmety

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Občianska náuka, Dejepis, Etika/Náboženstvo, Matematika, Biológia a ekológia, Telesná výchova

Odborné predmety

Podniková ekonomika, Účtovníctvo, Aplikovaná informatika, Hospodárska geografia, Administratíva a korešpondencia, Hospodárske výpočty a štatistika, Národné hospodárstvo, Tovaroznalectvo, Právna náuka, Ekonomické cvičenia, Spoločenská komunikácia, 

Prax (2 týždne v 3. a 4. ročníku)

bullet

Voliteľné predmety

Konverzácia z anglického a nemeckého jazyka, Ekonomické cvičenia vo fiktívnej firme, 

Seminár z výpočtovej techniky

bullet

Nepovinné predmety

Seminár zo slovenského jazyka, Cestovný ruch

 

Spôsob ukončenia štúdia a nadväzné štúdium:

bullet

ukončenie štúdia maturitnou skúškou - externá a interná časť

bullet

absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

bullet

možnosti ďalšieho vzdelania sú v pomaturitnom štúdiu, alebo v štúdiu na vysokej škole

 

Profil absolventa:

Po úspešnom ukončení štúdia a po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činnosti ako odborný ekonomický pracovník. Je schopný kvalifikovane vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia vo všetkých formách podnikateľských subjektov.

 

Podmienky na štúdium v škole:

Okrem klasických učební jednotlivých tried, v ktorých žiaci v prípade potreby môžu na vyučovaní využívať aj počítač, je na škole k dispozícií:

bullet

odborná učebňa informatiky s pripojením na internet, učebňa INFOVEK

bullet

odborná učebňa pre predmet administratíva a korešpondencia, vybavená elektrickými a mechanickými písacími strojmi i počítačmi

bullet

kinosála s javiskom, využívaná na kultúrno-spoločenské aktivity školy, ale aj ako telocvičňa

bullet

žiacku knižnicu, krytý bazén, solárium, rehabilitáciu, posilňovňu, dvor s ihriskami môžu žiaci využívať v Lux n.o. (bývalý DSS), v priestoroch ktorého sídli aj celá škola 

Okrem toho škola vytvára podmienky pre:
bullet

krúžkovú mimoškolskú záujmovo-vzdelávaciu a športovú činnosť

bullet

využívanie internetu aj v mimoškolskom čase

bullet

športové aktivity a podporuje účasť žiakov na turnajoch a súťažiach doma i v zahraničí

bullet

spoločensko-kultúrnu činnosť za pasívnej, ale aj aktívnej účasti žiakov

bullet

zapájanie sa školy do rôznych projektov a medzinárodných výmen s partnerskými školami v Českú a Holandsku

bullet

dopravu žiakov do školy školským autobusom (v rámci mesta Košice)

O vytvorených dobrých podmienkach na štúdium v škole svedčí aj fakt, že viacerí naši žiaci úspešne absolvovali vysoké školy, veľmi dobre sa uplatnili v zamestnaní, alebo sú z nich aj úspešní podnikatelia.

 

Možnosti ubytovania a stravovania

Ubytovanie, stravovanie a rehabilitačnú starostlivosť pre žiakov školy poskytuje Lux n.o. (bývalý DSS), v priestoroch ktorého sa nachádza aj celá škola.

Podrobnejšie informácie o týchto službách poskytne sociálne oddelenie Lux n.o. osobne, alebo telefonický.

Kontakt: Lux n.o. (bývalý DSS), Opatovská 97, 040 57 Košice

telefón:  6785482 - 83 - ústredňa, kl. 14 - sociálne oddelenie

Základné informácie

I. OA

II. OA

III. OA

IV. OA

Absolventi OA

 

 

Vzor úpravy pre 

Tematický výchovno-vzdelávací plán

 

Medzinárodný veľtrh CF

V školskom roku 2004/2005 sa naši maturanti prvýkrát zúčastnili na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4. Odvtedy pokračujú v tejto aktivite každý rok.

Na 9. ročníku tohto veľtrhu v školskom roku 2011/2012 sa ho zúčastnili študenti 4.OA, a získali až dve ocenenie:

I. miesto   - Najlepší katalóg

III. miesto - Najlepšia firma

ku ktorým im blahoželáme.

Na 10. ročníku Medzinárodného veľtrhu CF v Košiciach v školskom roku 2012/2013 sa zúčastnila firma Galactic, s.r.o. študentov štvrtého ročníka OA a opäť získala dve ocenenia:

2. miesto - Najlepší katalóg

3. miesto - Najlepší reprezentant CF (D. Cenkner)

 

Študenti na veľtrhu získali mnoho podnetných nápadov pre vyučovanie, ale i prax. K príprave na veľtrh im pomáha predmet ECF (ekonomické cvičenia vo fiktívnej firme).

 

Maturitné skúšky

Maturitných skúšok v šk. roku 2011/2012 sa zúčastnilo 13 študentov. Všetci sa tešili, lebo úspešne zmaturovali.

Maturitných skúšok v šk. roku 2012/2013 sa zúčastnilo 7 študentov. Šiesti úspešne zmaturovali a siedmemu sa to podarilo v opravnom termíne v septembri.

Maturovali zo slovenského jazyka, anglického jazyka a z odborných predmetov (ekonomika, účtovníctvo). Maturanti dosiahli veľmi dobré, ale aj priemerné výsledky. Celá príprava maturitných skúšok bola veľmi náročná pre študentov, ale aj učiteľov.

Stránka aktualizovaná 13.09.2013

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň