Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň

 

 

Školský klub detí

Školský rok 2019/2020 je jedenástym rokom prevádzky Školského klubu detí (ŠKD) v rámci organizačných zložiek Spojenej školy. V ŠKD je zriadených 8 oddelení, ktoré navštevujú deti prípravného až 9. ročníka ZŠ a ŠZŠ.

Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD je poskytovať deťom dostatočný odpočinok a relaxáciu tak, aby to zodpovedalo zdravotno-hygienickým zásadám striedania práce a odpočinku. Súčasne sa prihliada aj na jednotlivé osobitosti a špeciálno-pedagogické potreby detí. Aktivity v klube sú zamerané na odstránenie únavy z predchádzajúcej školskej činnosti, no súčasne aj na uspokojovanie záujmov detí, rozvíjanie ich kultúrnych potrieb, ale aj na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Medzi povinné činnosti v ŠKD patria sebaobslužné, výchovno-vzdelávacie činnosti a príprava na vyučovanie.

Vychovávatelia počas výchovno-vzdelávacej práce v ŠKD orientujú svoj pedagogický prístup na posilňovanie humánnych a priateľských vzťahov medzi rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania sa detí s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí a postihnutí. Zaujímavou a netradičnou formou v rôznych záujmových činnostiach motivujú detí k radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD. Rozvíjajú spoluprácu s rodinou, venujú osobitnú pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Organizáciou výchovno-vzdelávacej činnosti dôsledne dbajú na bezpečnosť žiakov.

Obsah výchovy v ŠKD mimo vyučovania:

bullet

odpočinkové činnosti

bullet

rekreačné činnosti

bullet

záujmové činnosti

bullet

spoločensko-prospešné činnosti

bullet

sebaobslužné a výchovno-vzdelávacie činnosti

bullet

príprava na vyučovanie

Režim dňa:
bullet

06,30   -   07,30   príchod detí, ranná činnosť

bullet

10,30   -   13,20   obed, sebaobslužná a relaxačná činnosť

bullet

13,20   -   14,20   rekreačná činnosť, pobyt vonku

bullet

14,20   -   15,00   záujmová činnosť

bullet

15,00   -   15,10   olovrant

bullet

15,10   -   15,30   odchod na školský autobus

bullet

15,10   -   15,55   príprava na vyučovanie

bullet

15.55   -   17,00   individuálne zamestnanie, odchod domov

Prevádzka ŠKD:

ŠKD je v prevádzke po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a prázdnin, denne od 6,30 do 17,00 hod.

Vedúca výchovy v ŠKD:

Bc: IŠKYOVÁ Helena

Oddelenia:

I. oddelenie

ESTOKOVÁ Gabriela

II. oddelenie

Bc: IŠKYOVÁ Helena

III. oddelenie

GLOČEKOVÁ Lenka

IV. oddelenie

Mgr. PALKOVÁ Marianna

V. oddelenie

Mgr. BIČKOŠOVÁ Terézia

VI. oddelenie

FILČÁKOVÁ Elena

VII. oddelenie

Bc. POLAČOKová Jana

VIII. oddelenie

KOLEKOVÁ Xénia

 

Výchovný program ŠKD

 

Stránka aktualizovaná 26.09.2019

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň