Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň

 
 

Stredná odborná škola

Študijný odbor:  6475 2  technicko-administratívny pracovník

Forma a dĺžka štúdia, podmienky prijatia: 

bullet

denné štúdium pre:
bullet

absolventov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

bullet

absolventov bežnej základnej školy

bullet

dĺžka vzdelávania: 3 roky

bullet

podmienky prijatia:
bullet

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

bullet

splnenie podmienok prijímacieho konania podľa kritérií pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka,

bullet

predloženie vyjadrenia odborného lekára o telesnom postihnutí, alebo predloženie rozhodnutia z úradu práce sociálnych vecí a rodiny o dlhodobom nepriaznivom zdravotnom stave.

bullet

prijímacie skúšky:
bullet

prijímanie bez prijímacích skúšok (podrobnejšie viď "Kritéria prijímacieho konania...")

bullet

maximálny počet prijatých žiakov 12 (1 trieda)

Obsah vzdelávania:

bullet

Povinné predmety

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Náuka o spoločnosti, Etika/Náboženstvo, Matematika, Ekológia, Telesná výchova, Administratíva a korešpondencia, Výpočtová technika, Tovaroznalectvo, Základy práva, Úvod do sveta práce, Nácvik komunikácie

Odborné predmety

Účtovníctvo, Cvičenia z účtovníctva, Podniková ekonomika, Stroje a zariadenia, Základy podnikania, Odborný výcvik

Spôsob ukončenia štúdia a nadväzné štúdium:

bullet

ukončenie štúdia záverečnou učňovskou skúškou - získanie výučného listu

bullet

absolvent získa stredné odborné vzdelanie

bullet

možnosti ďalšieho vzdelania sú v získaní maturitnej skúšky vo svojom odbore

Profil absolventa:

Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovní, schopný samostatne pracovať ako technickoadministratívny a hospodársky pracovník v rôznych oblastiach národného hospodárstva, alebo v súkromnom sektore.

Študijný odbor: 6476 L00  technicko-ekonomický pracovník

Forma a dĺžka štúdia, podmienky prijatia: 

bullet

denné štúdium pre:
bullet

absolventov, ktorí úspešne ukončili učebný odbor 6475HL00 technicko-administratívny pracovník a sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

bullet

dĺžka vzdelávania: 2 roky

bullet

podmienky prijatia:  prijímanie bez prijímacích skúšok, podrobnejšie ("Kritéria prijímacieho konania...")

bullet

maximálny počet prijatých žiakov 10 (1 trieda)

Obsah vzdelávania:

bullet

Povinné predmety

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Občianska náuka, Dejepis, Etika/Náboženstvo, Matematika, Chémia, Ekológia, Telesná výchova, Výpočtová technika

Odborné predmety

Technológia, Modelárstvo, Materiály, Stroje a zariadenia, Ekonomika, Prax 2 týždne, možnosť pracovať vo fiktívnej firme

Spôsob ukončenia štúdia a nadväzné štúdium:

bullet

ukončenie štúdia maturitnou skúškou

bullet

absolvent získa stredné odborné vzdelanie s maturitou

bullet

možnosti ďalšieho vzdelania v pomaturitnom štúdiu, alebo štúdiu na vysokej škole

Profil absolventa:

Absolvent študijného odboru technicko-ekonomický pracovník je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný samostatne vykonávať práce technickoadministratívneho a ekonomického charakteru vo všetkých typoch podnikov a inštitúcií. Je pripravený uplatniť sa v obchodnej, v podnikateľskej a v hospodárskej sfére, v oblasti zásobovania, výroby, odbytu, hospodárskej správy a v službách.

Absolvent vie samostatne riadiť, organizovať a vykonávať administratívne práce a technicko-ekonomické činnosti v podniku alebo firme, ovláda jednoduché a podvojné účtovníctvo a obchodnú korešpondenciu, všetky sekretárske práce, vrátane spoločenského protokolu a zásad spoločenského správania, základy marketingu, základné formy platobného styku.

 

Študijný odbor:  32502  remenár - sedlár

Forma a dĺžka štúdia, podmienky prijatia: 

bullet

denné štúdium pre:
bullet

absolventov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

bullet

absolventov bežnej základnej školy

bullet

dĺžka vzdelávania: 3 roky

bullet

podmienky prijatia: od školského roku 2010/2011 sa nové triedy neotvárajú

Obsah vzdelávania:

bullet

Povinné predmety

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Občianska náuka, Dejepis, Etika/Náboženstvo, Matematika, Chémia, Ekológia, Telesná výchova, Výpočtová technika

Odborné predmety

Technológia, Modelárstvo, Materiály, Stroje a zariadenia, Ekonomika, Odborný výcvik

Spôsob ukončenia štúdia a nadväzné štúdium:

bullet

ukončenie štúdia záverečnou učňovskou skúškou - získanie výučného listu

bullet

absolvent získa stredné odborné vzdelanie

bullet

možnosti ďalšieho vzdelania sú v získaní maturitnej skúšky vo svojom odbore

Profil absolventa:

Žiaci po ukončení SOŠ sedlár - remenár môžu vykonávať práce, ktoré súvisia s týmto učebným odborom. Uplatnia sa pri výrobe galantérnych, remenárskych, brašniarskych výrobkov, a taktiež pri oprave drobných nedostatkov a chýb týchto výrobkov.

Podmienky na štúdium v škole:

Okrem klasických učební jednotlivých tried, v ktorých žiaci v prípade potreby môžu na vyučovaní využívať aj počítač, je na škole k dispozícií:

bullet

odborná učebňa informatiky s pripojením na internet, učebňa INFOVEK

bullet

kinosála s javiskom, využívaná na kultúrno-spoločenské aktivity školy, ale aj ako telocvičňa

bullet

žiacku knižnicu, krytý bazén, solárium, rehabilitáciu, posilňovňu, dvor s ihriskami môžu žiaci využívať v Lux n.o. (bývalý DSS), v priestoroch ktorého sídli aj celá škola 

Okrem toho škola vytvára podmienky pre:
bullet

krúžkovú mimoškolskú záujmovo-vzdelávaciu a športovú činnosť

bullet

využívanie internetu aj v mimoškolskom čase

bullet

športové aktivity a podporuje účasť žiakov na turnajoch a súťažiach doma i v zahraničí

bullet

spoločensko-kultúrnu činnosť za pasívnej, ale aj aktívnej účasti žiakov

bullet

zapájanie sa školy do rôznych projektov a medzinárodných výmen s partnerskými školami v Česku, Holandsku a Nemecku

bullet

dopravu žiakov do školy školským autobusom (v rámci mesta Košice)

O vytvorených dobrých podmienkach na štúdium v škole svedčí aj fakt, že viacerí naši žiaci sa veľmi dobre uplatnili v zamestnaní, alebo sú z nich aj úspešní podnikatelia.

Možnosti ubytovania a stravovania

Ubytovanie, stravovanie a rehabilitačnú starostlivosť pre žiakov školy poskytuje Lux n.o. (bývalý DSS), v priestoroch ktorého sa nachádza aj celá škola.

Podrobnejšie informácie o týchto službách poskytne sociálne oddelenie Lux n.o. osobne, alebo telefonický.

Kontakt: Lux n.o. (bývalý DSS), Opatovská 97, 040 57 Košice

telefón:  6785482 - 83 - ústredňa, kl. 14 - sociálne oddelenie

Základné informácie

I. TEK

II. TEK

 

 Absolventi TAP

 

 

Vzor úpravy pre 

Tematický výchovno-vzdelávací plán

 

 

Trojročný študijný odbor:

technicko-administratívny pracovník

V školskom roku 2016/17 je vyučovanie iba v jednej triede: III. TAP .

Dvojročný študijný odbor: 

technicko-ekonomický pracovník

- nadstavbové štúdium.

V školskom roku 2016/17 je vyučovanie iba v jednej triede: II.TAP.

Trojročný študijný odbor: 

remenár - sedlár.

Od šk. roku 2012/13 sa už nevyučuje ani jedna trieda. (Od školského roku 2010/2011 sa nové triedy už neotvárajú.)

 

V priestoroch školy je zriadená odborná učebňa. 

Žiakov na ich budúce povolanie pripravuje majsterka odborného výcviku Bc. Polačoková.

 

Sou.jpg (40335 bytes)

Stránka aktualizovaná 14.03.2017

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň