Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň

 
 

Stredná odborná škola

ŠkVP - SOŠ - odbor TEK

ŠkVP - SOŠ - odbor TAP

Študijný odbor:  6475 2  technicko-administratívny pracovník

Forma a dĺžka štúdia, podmienky prijatia: 

bullet

denné štúdium pre:
bullet

absolventov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

bullet

absolventov bežnej základnej školy

bullet

dĺžka vzdelávania: 3 roky

bullet

podmienky prijatia:
bullet

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

bullet

splnenie podmienok prijímacieho konania podľa kritérií pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka,

bullet

predloženie vyjadrenia odborného lekára o telesnom postihnutí, alebo predloženie rozhodnutia z úradu práce sociálnych vecí a rodiny o dlhodobom nepriaznivom zdravotnom stave.

bullet

prijímacie skúšky:
bullet

prijímanie bez prijímacích skúšok (podrobnejšie viď "Kritéria prijímacieho konania...")

bullet

maximálny počet prijatých žiakov 12 (1 trieda)

Obsah vzdelávania:

bullet

Povinné predmety

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Náuka o spoločnosti, Etika/Náboženstvo, Matematika, Ekológia, Telesná výchova, Administratíva a korešpondencia, Výpočtová technika, Tovaroznalectvo, Základy práva, Úvod do sveta práce, Nácvik komunikácie

Odborné predmety

Účtovníctvo, Cvičenia z účtovníctva, Podniková ekonomika, Stroje a zariadenia, Základy podnikania, Odborný výcvik

Spôsob ukončenia štúdia a nadväzné štúdium:

bullet

ukončenie štúdia záverečnou učňovskou skúškou - získanie výučného listu

bullet

absolvent získa stredné odborné vzdelanie

bullet

možnosti ďalšieho vzdelania sú v získaní maturitnej skúšky vo svojom odbore

Profil absolventa:

Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovní, schopný samostatne pracovať ako technickoadministratívny a hospodársky pracovník v rôznych oblastiach národného hospodárstva, alebo v súkromnom sektore.

Študijný odbor: 6476 L00  technicko-ekonomický pracovník

Forma a dĺžka štúdia, podmienky prijatia: 

bullet

denné štúdium pre:
bullet

absolventov, ktorí úspešne ukončili učebný odbor 6475HL00 technicko-administratívny pracovník a sú žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

bullet

dĺžka vzdelávania: 2 roky

bullet

podmienky prijatia:  prijímanie bez prijímacích skúšok, podrobnejšie ("Kritéria prijímacieho konania...")

bullet

maximálny počet prijatých žiakov 10 (1 trieda)

Obsah vzdelávania:

bullet

Povinné predmety

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Občianska náuka, Dejepis, Etika/Náboženstvo, Matematika, Chémia, Ekológia, Telesná výchova, Výpočtová technika

Odborné predmety

Technológia, Modelárstvo, Materiály, Stroje a zariadenia, Ekonomika, Prax 2 týždne, možnosť pracovať vo fiktívnej firme

Spôsob ukončenia štúdia a nadväzné štúdium:

bullet

ukončenie štúdia maturitnou skúškou

bullet

absolvent získa stredné odborné vzdelanie s maturitou

bullet

možnosti ďalšieho vzdelania v pomaturitnom štúdiu, alebo štúdiu na vysokej škole

Profil absolventa:

Absolvent študijného odboru technicko-ekonomický pracovník je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný samostatne vykonávať práce technickoadministratívneho a ekonomického charakteru vo všetkých typoch podnikov a inštitúcií. Je pripravený uplatniť sa v obchodnej, v podnikateľskej a v hospodárskej sfére, v oblasti zásobovania, výroby, odbytu, hospodárskej správy a v službách.

Absolvent vie samostatne riadiť, organizovať a vykonávať administratívne práce a technicko-ekonomické činnosti v podniku alebo firme, ovláda jednoduché a podvojné účtovníctvo a obchodnú korešpondenciu, všetky sekretárske práce, vrátane spoločenského protokolu a zásad spoločenského správania, základy marketingu, základné formy platobného styku.

 

Podmienky na štúdium v škole:

Okrem klasických učební jednotlivých tried, v ktorých žiaci v prípade potreby môžu na vyučovaní využívať aj počítač, je na škole k dispozícií:

bullet

odborná učebňa informatiky s pripojením na internet,

bullet

školskú telocvičňu, posilňovňu, rehabilitáciu a vonkajšie multifunkčné ihrisko

Okrem toho škola vytvára podmienky pre:
bullet

krúžkovú mimoškolskú záujmovo-vzdelávaciu a športovú činnosť

bullet

využívanie internetu aj v mimoškolskom čase

bullet

športové aktivity a podporuje účasť žiakov na turnajoch a súťažiach doma i v zahraničí

bullet

spoločensko-kultúrnu činnosť za pasívnej, ale aj aktívnej účasti žiakov

bullet

zapájanie sa školy do rôznych projektov a medzinárodných výmen s partnerskými školami v Česku, Holandsku a Nemecku

bullet

dopravu žiakov do školy školským autobusom (v rámci mesta Košice)

O vytvorených dobrých podmienkach na štúdium v škole svedčí aj fakt, že viacerí naši žiaci sa veľmi dobre uplatnili v zamestnaní, alebo sú z nich aj úspešní podnikatelia.

Možnosti ubytovania a stravovania

Ubytovanie pre žiakov školy poskytuje Lux n.o. (bývalý DSS).

Podrobnejšie informácie o týchto službách poskytne sociálne oddelenie Lux n.o. osobne, alebo telefonický.

Kontakt: Lux n.o. (bývalý DSS), Opatovská cesta 97, 040 57 Košice

telefón:  6785482 - 83 - ústredňa, kl. 14 - sociálne oddelenie

Základné informácie o triedach

Odbor TAP

I. TAP

II. TAP

III.TAP

Odbor TEK

I. TEK

II. TEK

 Absolventi SOŠ

 

 

Vzor úpravy pre 

Tematický výchovno-vzdelávací plán

 

 

 

Trojročný študijný odbor:

technicko-administratívny pracovník

V školskom roku 2021/22 sú otvorené tri triedy tohto odboru - I.TAP, II.TAP a III.TAP

Dvojročný študijný odbor:

technicko-ekonomický pracovník

- nadstavbové štúdium.

V školskom roku 2021/22 nie je otvorená žiadna trieda.

 

Stránka aktualizovaná 01.09.2021

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň