Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 
 

1. Organizácia školského roka 2023/2024

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 2023/2024.

1.1. Obdobie školského vyučovania

bullet

Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).

bullet

Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

1.2. Školské prázdniny

bullet

Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 2023/2024:

Tabuľka 1

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024:

Prázdniny

šk. rok 2023/2024

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2023

(piatok)

30. október - 31. október 2023

02. november 2023

(štvrtok)

vianočné

22. december 2023

(piatok)

23. december 2023 - 7. január 2024

08. január 2024

(pondelok)

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,

Trenčiansky kraj

16. február 2024

(piatok)

19. február - 23. február 2024

26. február 2024

(pondelok)

Košický kraj,

Prešovský kraj

23. február 2024

(piatok)

26. február - 01. marec 2024

04. marec 2024

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

01. marec 2024

(piatok)

04. marec - 08. marec 2024

11. marec 2024

(pondelok)

veľkonočné

27. marec 2024

(streda)

28. marec - 02. apríl 2024

03. apríl 2024

(streda)

letné

28. jún 2024

(piatok)

01. júl - 01. september 2024

02. september 2024

(pondelok)

 

 

 

 
bullet

Prevádzka materských škôl sa bude počas mesiacov júl a august zabezpečovať v súlade s informatívnym materiálom Materská škola a školské prázdniny. Prevádzka každej MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa počas mesiacov júl a august preruší nepretržite najmenej na tri týždne.

 

3 Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy a termíny zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Podľa § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z., určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Stredné športové školy

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach.

Ďalší termín

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/2023 Z. z.

V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu. Nezasielajú sa, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí resp. neprijatí na strednú školu sa vo väčšej miere stane relevantným zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijatia.

4 Záverečná skúška

Podľa § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky takto:

bullet

Riadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 12. júna 2024 do 28. júna 2024. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 12. júnom, najskôr však vo februári školského roka 2023/2024.

bullet

Mimoriadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 16. septembra 2024 do 27. septembra 2024 alebo od 3. februára 2025 do 14. februára 2025.

5 Maturitná skúška

Podľa § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva riadny, náhradný a opravný termín externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej len „PFIČ MS“) takto:

bullet

Riadny termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 12. marca 2024 (utorok) do 15. marca 2024 (piatok) z predmetov podľa Tabuľky 5.

bullet

Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023.

bullet

Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 3. – 6. september 2024.

bullet

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2023 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 3. – 6. septembra 2024. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí ministerstvo školstva na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2023, resp. 2024.

bullet

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 1. – 31. október 2023.

 

2 Celoslovenské testovanie žiakov základných škôl

Podľa § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s § 11 a 12 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl (Testovanie 9), na ktorom sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. Na Testovaní 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy. Celoslovenské testovanie žiakov základných škôl (Testovanie 9) sa uskutoční v termínoch podľa Tabuľky 2.

2.1 Testovanie 9

bullet

Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra  (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetu ukrajinský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským), Tabuľka 2.

bullet

Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, vzdelávacích štandardov pre 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a pre 1. ročník gymnázií s päťročným vzdelávacím programom Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá a sleduje ich obsahovú a výkonovú zložku.

bullet

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 13.- 30. november 2023.

2.2 Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania

Ministerstvo školstva zabezpečí v školskom roku 2023/2024 podľa § 155 ods. 9 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade s § 13 vyhlášky č. 223/2022 Z. z. externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania (ďalej len „externé testovanie“), na ktorom sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré dosiahli primárne vzdelanie a skončili povinnú školskú dochádzku. Podľa zákona č.182/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len zákon č. 182/2023 Z. z.) sa od školského roka 2023/2024 žiak s mentálnym postihnutím bude môcť zúčastniť externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania už v poslednom ročníku základnej školy, pričom môže získať nižšie stredné vzdelanie na základe výsledku tohto externého testovania až absolvovaním posledného ročníka základnej školy, nie absolvovaním samotného testu.

bullet

Obsah externého testovania a kritériá úspešného absolvovania externého testovania zverejní na svojom webovom sídle ministerstvo školstva do 31. októbra 2023.

bullet

Žiadosť sa podáva orgánu miestnej štátnej správy v školstve najneskôr do 30. novembra 2023.

bullet

Externé testovanie sa uskutoční v termíne 20. – 22. marec 2024. V tomto termíne sa zároveň uskutoční aj opravný termín externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania pre neúspešných uchádzačov z roku 2023. Dni konania pre jednotlivé predmety určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 15. februára 2024.

2.3 Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov ZŠ

Na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl v termíne od 5. 9. 2023 do 27. 10. 2023.

bullet

Výsledky žiakov zadajú školy v časti ISTŽ, a to najneskôr do 30. novembra 2023.

bullet

Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá.

Stránka aktualizovaná k 05.09.2023

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady