Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 
 

Organizácia školského roka 2019/2020

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020 (ďalej len „POP na školský rok 2019/2020“), boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019.

Vyučovanie

bullet

Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

bullet

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

bullet

Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) do roku 2022 sú uvedené v prílohe č. 1.

bullet

Prevádzka každej MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko MŠ jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ rodičov alebo zákonných zástupcov (ďalej len „zákonný zástupca“) o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej). Prevádzku MŠ počas školských prázdnin je potrebné zabezpečovať v súlade s informatívnym materiálom „Materská škola a školské prázdniny“, ktorý je dostupný na http://www.minedu.sk/data/files/6227_ms_prazdniny.pdf.

 

 

Prázdniny

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2019

(utorok)

30. október - 31. október 2019

4. november 2019

(pondelok)

vianočné

20. december 2019

(piatok)

23. december 2019 - 7. január 2020

8. január 2020

(streda)

polročné

31. január 2020

(piatok)

3. február 2020

(pondelok)

4. február 2020

(utorok)

jarné

Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

14. február 2020

(piatok)

17. február - 21. február 2020

24. február 2020

(pondelok)

Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj

21. február 2020

(piatok)

24. február - 28. február 2020

2. marec 2020

(pondelok)

Košický a Prešovský kraj

28. február 2020

(piatok)

2. marec - 6. marec 2020

9. marec 2020

(pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020

(streda)

9. apríl - 14. apríl 2020

15. apríl 2020

(streda)

letné

30. jún 2020

(utorok)

1. júl - 31. august 2020

2. september 2020

(streda)

 

 

 

 

 

Maturitná skúška

1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

bullet

slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2020 (utorok),

bullet

anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 18. marca 2020 (streda),

bullet

matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok),

bullet

slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 20. marca 2020 (piatok).

2. Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 31. marec – 3. apríl 2020. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 25. marca 2020.

3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠ v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2020 do 5. júna 2020.

4. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.

5. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2020. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2020.

6. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti MS a písomnej formy internej časti MS zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.

7. Na vybraných SŠ sa v období september – november 2019 a január – február 2020 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.

8. Informácie o MS v školskom roku 2019/2020 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1.Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

2. Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok).

3. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Testovanie 9 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách.

4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, alebo gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom.

5. Vo vybraných ZŠ bude vo februári 2020 a vo vybraných SŠ v období septemberoktóber 2020 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

6. Informácie o Testovaní 9-2020 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.  Z dôvodu zvýšenia počtu položiek v testoch sa predĺži čas testovania, a preto pre žiakov zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom ukrajinským je nutné realizovať dvojdňové testovanie.

7. Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude overovať aj komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazyková a literárna komunikácia. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh definovaných v teste, podobne, ako je to v cudzom jazyku.

8. Je potrebné venovať osobitnú pozornosť doržiavaniu pokynov NÚCEM pri výbere školských koordinátorov a administrátorov a dôsledne realizovať ich školenia.

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

1. Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

2. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Slúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle. Testovanie 5 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na druhom stupni ZŠ.

3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia ZŠ na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných ZŠ.

4. Na vybraných ZŠ bude v mesiacoch október 2019 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 5.

5.Informácie o Testovaní 5-2019 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.

Stránka aktualizovaná k 03.09.2019

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady